محصولات

فرز دستی بزرگ HB-31

فرز دستی بزرگ HB-33

فرز دستی بزرگ HB-51

فرز دستی بزرگ HB-55

مینی فرز HB-47

مینی فرز HB-57

مینی فرز HB-67

فرز انگشتی (گلو کوتاه) HB-10

فرز انگشتی (گلو بلند) HB-15

دریل چکشی 13 (گیربکسی) HB-50

دریل چکشی 13 HB-70